Pioner Chukotki in Vladivostok on 16/04/2007 - Photo : FESCO Thanks to Dmitriy Mikhailov
Close