Pioner Chukotki during the soviet years in a unknown port (Maybe Vladivostok?) - Thanks to Dmitriy Mikhailov
Close