Ivan Ryabov passing Bosphorus northbound on 22-10-2010 - Photo : NSC (Thank you Nataly Byzova)
Close