The very nice KAREEM R, anchored off Novorossiysk - Photo : Sergey Shcherbak
Close