KAREEM R, southbound on the Bosphorus, 01-09-2015 - Photo : Lutz Voitas
Close